Wijzigingen Boek 2 Burgerlijk Wetboek (Rechtspersonen) van kracht

Publicatie

3 januari 2021

Per 1 januari 2021 is Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao op onderdelen gewijzigd. Dat klinkt allemaal interessant maar wat betekent dat potentieel voor u of uw rechtspersoon? Om een idee te geven, hebben we de meest in het oog springende wijzigingen kort voor u samengevat.

Aandelen aan toonder zijn afgeschaft

Als u nu nog aandelen aan toonder heeft, kunt u deze inwis­selen voor aandelen op naam. Tot die tijd kunt u de rechten verbonden aan die aandelen niet uitoefenen, waaronder vergaderrecht, stemrecht en recht op dividend. Voor 1 januari 2021 bestaande aandelen aan toonder, kunt u nog wel gewoon overdragen, maar dan geldt nog steeds dat deze eerst moeten worden omgewisseld in aandelen op naam om de verbonden rechten uit te kunnen oefenen.

Bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor iedereen die toezicht houdt

In de wet is vastgelegd dat de aansprakelijkheidsregels en risico’s niet meer alleen gelden voor bestuurders en corn­missarissen maar voor alle personen die volgens de statuten toezicht houden op het bestuur.

Stichting Particulier Fonds moet begunstigdenregister bijhouden

Het bestuur van de SPF moet voortaan de namen en adressen van de begunstigden en wat ieder van hen toekomt opnemen in een register. De nationale autoriteiten kunnen inzage verlangen. Het niet naleven van de verplichting tot bijhouden van het register is strafbaar.

Wijze van uitgifte en levering van aandelen in BV of NV verruimd

Uitgifte van aandelen in een BV en NV kan voortaan niet alleen bij een ondertekende akte maar ook door schriftelijke verklaringen over en weer. De statuten kunnen voortaan een vergelijkbare regeling bevatten voor levering van aandelen.

En nog veel meer…

  • Uittreksel aaandeelhoudersregister kan voortaan als aandeelbewijs dienen
  • Verruiming inkoop van aandelen
  • Bestuurders en commissarissen niet langer vergadergerechtigd
  • Raadgevende stem bestuurders en commissarissen verruimd
  • De minimale oproepingstermijn voor de algemene ledenvergadering NV is verkort
  • Uittredingsregeleing en uitstotingsregeling zijn vereenvoudigd en verbeterd
  • Aanpassing onderdelen van enquêterecht , onder meer dat de vennootschap zelf voortaan een enquete kan verzoeken

Statutenwijziging nodig?

Is aanpassing van de statuten van uw rechtspersoon nodig of aan te bevelen? Dat valt niet in het algemeen te zeggen. Wij kunnen dat voor u beoordelen.

Meer informatie

Mocht een en ander vragen oproepen, neem dan gerust contact op met een van onze ondernemingsrechtspecialisten via info@ekvandoorne.com of +5999 461 3400.