Voorgestelde wijzigingen arbeidswetgeving Burgerlijk Wetboek St. Maarten

Publicatie

13 februari 2018

Er is momenteel sprake van een ontwerp-landsverordening die verschillende wijzigingen van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek van St. Maarten met betrekking tot de arbeidswetgeving bevat. De voorgestelde wijzigingen hebben onder meer betrekking op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, zwangerschaps- en bevallingsverlof, gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de rechtspositie van werknemers in geval van bedrijfsoverdracht en de (ongeldigheid van) concurrentiebedingen.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Momenteel kan het zwangerschapsverlof vier tot zes weken vóór de vermoedelijke bevaldatum ingaan en kan het bevallingsverlof zes tot acht weken zijn vanaf de datum waarop de werknemer is bevallen. De totale verlofperiode moet ten minste twaalf weken zijn. De voorgestelde wijzigingen verhogen de totale gecombineerde minimumperiode van zwangerschaps- en bevallingsverlof van twaalf weken tot veertien weken door (merkwaardig genoeg) twee tot zeven weken zwangerschapsverlof te vereisen terwijl het bevallingsverlof ten minste zes weken moet bedragen, ongeacht wanneer de werknemer daadwerkelijk bevalt.

Kortlopende contracten

Daarnaast is het momenteel zo dat als een werknemer drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft – met tussen elk van hen geen onderbrekingen van meer dan drie maanden – en de betreffende overeenkomsten een periode van zesendertig maanden niet overschrijden, de laatste arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de daarin genoemde datum. Indien een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan of er sprake is van een reeks van dergelijke overeenkomsten die de genoemde periode van zesendertig maanden overschrijdt, dan wordt de arbeidsovereenkomst automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op basis van de voorgestelde wijzigingen wordt dit verminderd tot twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en binnen een tijdsbestek van vierentwintig maanden.

 Bedrijfsoverdracht

Indien het bedrijf van de werkgever wordt overgedragen en als gevolg daarvan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigt, bestaat er momenteel een verplichting om de werknemer een ontbindingsvergoeding te betalen. Op basis van de voorgestelde wijzigingen zou de werkgever ook verplicht zijn om een ​​dergelijke ontbindingsvergoeding te betalen indien een werknemer besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen vanwege substantiële veranderingen in de organisatie als gevolg van de overdracht van het bedrijf.

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen en concurrentiebedingen

Tot slot zullen de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek van St. Maarten meer artikelen introduceren die het verbod voor werkgevers om hun werknemers te discrimineren op basis van geslacht bevestigen, evenals meer artikelen met betrekking tot een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst.

Commentaar

Hoewel in de toelichting op de voorgestelde wijzigingen wordt gesteld dat de bovengenoemde wijzigingsvoorstellen zowel de werknemers als de werkgevers ten goede moeten komen, houden de voorgestelde wijzigingen naar onze mening vooral een verdere bescherming van de rechtspositie van werknemers op St. Maarten in. Aangezien de huidige arbeidswetgeving op St. Maarten werknemers al in belangrijke mate beschermt, zal deze bescherming dus zelfs nog groter worden en kan dit leiden tot verdere financiële verplichtingen voor de werkgever. Dit in een periode waarin zowel de overheid als het bedrijfsleven op het eiland het financieel moeilijk heeft in de nasleep van de orkaan Irma.

Aanvankelijk was de verwachting dat de voorgestelde wijzigingen begin 2018 zouden worden geïmplementeerd, maar het valt nog te bezien of dit haalbaar zal zijn en, zo ja, in welke vorm, zeker gezien de nieuwe realiteit op St. Maarten na Irma.