Drie tips voor distributieovereenkomsten

Publicatie

13 maart 2018

De meeste producten worden niet rechtstreeks door de fabrikant verkocht. De fabrikant kan gebruikmaken van een distributeur om zijn goederen te verkopen. Een distributieovereenkomst regelt de distributie van de producten en legt de rechten en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vast. Een dergelijke overeenkomst wordt meestal gesloten tussen een fabrikant (soms een verkoper) en een distributeur. Bij distributieovereenkomsten zijn vaak partijen uit verschillende landen betrokken. Dit geldt helemaal voor Aruba, aangezien veel producten uit het buitenland moeten worden geïmporteerd. Dit artikel brengt drie belangrijke onderdelen van een distributieovereenkomst voor het voetlicht en bespreekt waar u op moet letten.

Algemeen

Bij het sluiten van een overeenkomst voor bijvoorbeeld distributie, is het altijd belangrijk om te controleren of de schriftelijke overeenkomst alle afspraken bevat die de partijen hebben gemaakt. In veel landen, waaronder Aruba, hoeven overeenkomsten niet schriftelijk te zijn, maar mogen ze ook mondeling worden gemaakt. Wanneer er echter een moment komt waarop u en uw contractpartner het oneens zijn over de voorwaarden van de overeenkomst, is het veel makkelijker om een ​​bepaalde afspraak te bewijzen als die op papier is vastgelegd. Specifieke elementen in een distributieovereenkomst waarop moet worden gelet, zijn de duur van de overeenkomst, de voorwaarden voor de levering van het product door de fabrikant, de voorwaarden voor de distributie door de distributeur, de betalingsverplichtingen van de distributeur jegens de fabrikant en de omstandigheden waaronder beide partijen de distributieovereenkomst kunnen beëindigen. Een distributieovereenkomst kan uiteraard nog vele andere bepalingen bevatten, afhankelijk van het verkochte product en de voorkeur van de betrokken partijen. Er zijn drie onderdelen die uw bijzondere aandacht verdienen.

Exclusiviteit

In een distributieovereenkomst moet het gebied worden gespecificeerd waar de distributeur het product onder de distributieovereenkomst kan verkopen. Het gebied kan een regio, een land of meerdere landen zijn, afhankelijk van wat de partijen zijn overeengekomen. Als de partijen het gebied eenmaal hebben vastgesteld, moeten zij afspreken of de distributieovereenkomst exclusief of niet-exclusief is. In het geval van een exclusieve distributieovereenkomst mag de fabrikant geen distributieovereenkomst voor hetzelfde gebied sluiten met een andere partij. Dit betekent dat de distributeur in principe de enige is die het recht heeft om het product in dat gebied te verkopen. Vaak zal het voor de distributeur gunstig zijn om een exclusieve distributieovereenkomst aan te gaan, maar voor de fabrikant geldt dit minder.

  • Tip 1: Controleer zorgvuldig of de concept-distributieovereenkomst exclusief of niet-exclusief is en op welke gebieden deze van toepassing is om te beoordelen welke gevolgen dit heeft voor uw bedrijf.

Handelsmerken

Zelfs als er sprake is van een exclusieve distributieovereenkomst, is het nog steeds mogelijk dat een derde partij (laten we die partij B noemen) het product – verkregen via een ander – zonder toestemming van de fabrikant in hetzelfde gebied verkoopt. Dit wordt parallelle import genoemd. Partij B zal echter niet dezelfde rechten hebben om het product op de markt te brengen door het gebruik van de handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van de fabrikant. Het is daarom van groot belang dat de fabrikant en de distributeur duidelijke afspraken met elkaar maken over de rechten van de distributeur om het product op de markt te brengen en om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten (zoals handelsmerken en handelsnamen) van de fabrikant.

  • Tip 2: Zorg ervoor dat een exclusieve distributeur het recht heeft om de handelsmerken die in zijn gebied met het product zijn verbonden te registreren of te gebruiken.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Aangezien distributieovereenkomsten vaak een internationaal karakter hebben, is het belangrijk om de clausule over de jurisdictie en het toepasselijk recht te controleren. Een clausule over de jurisdictie wordt ook wel een ‘forumclausule’ genoemd (‘forum’ betekent plaats in het Latijn). Deze clausule is meestal aan het slot van de overeenkomst opgenomen. De forumclausule bepaalt welke rechtbanken het recht hebben om geschillen in het kader van de distributieovereenkomst te beslechten. Dit kan ook een exclusief recht zijn. In dat geval kunnen alleen de rechtbanken die in de forumclausule worden aangeduid een uitspraak doen in een geschil over de distributieovereenkomst. Als de forumclausule bepaalt dat de rechtbanken in Aruba exclusieve jurisdictie hebben, is een rechtbank in een ander land in principe onbevoegd om de zaak te behandelen.

Het is ook belangrijk om te controleren welk recht van toepassing is op de distributieovereenkomst. Deze clausule wordt het ‘rechtskeuzebeding’ genoemd. Net als de forumclausule is deze meestal aan het slot van de overeenkomst opgenomen. Het gekozen recht bepaalt de interpretatie en handhaving van de bepalingen van de distributieovereenkomst. Aangezien de wetten van verschillende landen zeer uiteenlopend kunnen zijn, kan het toepasselijk recht invloed hebben op de uitkomst van een geschil over de interpretatie of handhaving van de distributieovereenkomst. Het is belangrijk om op te merken dat het toepasselijk recht en het gekozen forum niet overeen hoeven te komen. U kunt ervoor kiezen om het Arubaanse recht van toepassing te laten zijn op de overeenkomst en de jurisdictie bij de Duitse rechtbanken leggen. Hou er rekening mee dat een juridische procedure langer zal duren als de aangewezen rechtbank niet goed bekend is met het toepasselijk recht.

  • Tip 3: Als uw contractpartner de distributieovereenkomst door buitenlands recht wil laten regelen of een buitenlandse rechtbank exclusieve jurisdictie wil verlenen, vraag dan bij een lokale deskundige na welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor uw rechten en plichten en de handhaving van de distributieovereenkomst.