FATCA en IGA nader toegelicht I: de voorgenomen wijziging van de Landsverordening persoonsgegevens

Publicatie

12 mei 2015

door 

De 'Foreign Account Tax Compliance Act' ('FATCA') is een Amerikaanse wet die werd uitgevaardigd in 2010 ter bestrijding van belastingontduiking door Amerikaanse personen die investeringen aanhouden in offshore-rekeningen. Op 16 december 2014 heeft de minister van Financiën van Curaçao een intergouvernementele overeenkomst ondertekend met de minister van Financiën van de Verenigde Staten van Amerika ('IGA') om de verplichtingen op grond van de FATCA te implementeren. De IGA is echter niet voldoende voor Curaçao om te voldoen aan de verplichtingen van de FATCA. De bestaande wetgeving, zoals de Landsverordening bescherming persoonsgegevens ('Verordening persoonsgegevens'), moet worden gewijzigd. De IGA biedt een wettelijke basis voor de aanpassing van de bestaande wetgeving*. In dit eerste deel van dit artikel zullen wij de voorgenomen wijziging van de Verordening persoonsgegevens bespreken.

Wetgeving Verordening persoonsgegevens
De persoonsgegevens van Amerikaanse personen die moeten worden verstrekt aan de 'United States Internal Revenue Services' ('IRS', de Amerikaanse belastingdienst) op grond van de FATCA en IGA, zijn de persoonsgegevens zoals genoemd in de Verordening persoonsgegevens**. De Verordening persoonsgegevens is derhalve van toepassing. De Verordening persoonsgegevens geldt alleen voor natuurlijke personen en heeft geen betrekking op rechtspersonen. In de leemte in de Verordening persoonsgegevens voor rechtspersonen wordt voorzien door de Landsverordening overeenkomsten langs elektronische weg. Deze Verordening geldt voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Op grond van artikel 10 van deze Verordening, is het verboden aan derden (zoals de IRS) persoonsgegevens te verstrekken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon of rechtspersoon, tenzij dit gebeurt op basis van een wettelijke verplichting (zoals de IGA). Deze vrijstelling is echter niet opgenomen in de Verordening persoonsgegevens. Op grond van artikel 51 van de Verordening persoonsgegevens, worden persoonsgegevens die aan een verwerking worden onderworpen of die bestemd zijn om na hun doorgifte te worden verwerkt, slechts naar een ander land doorgegeven, indien dat land een passend beschermingsniveau waarborgt. Van dit verbod kan worden afgeweken: persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan het buitenland, wanneer

  1. de betrokken persoon uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
  2. de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke; of
  3. de minister een vergunning heeft gegeven voor de doorgifte van de persoonsgegevens***.

De Verenigde Staten van Amerika waarborgen geen passend beschermingsniveau en de doorgifte van persoonsgegevens aan de IRS is ook niet noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke. Dit houdt in dat de persoonsgegevens van Amerikaanse personen die op grond van de FATCA en de IGA aan de IRS moeten worden verstrekt, alleen kunnen worden verstrekt, indien de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of indien de minister een vergunning heeft gegeven voor de doorgifte van de persoonsgegevens****. Een andere optie is het wijzigen van de Verordening persoonsgegevens. Op 17 april 2015 heeft het ministerie van Financiën, in samenwerking met CBA, CBIA, IFG, IBA, ACCUR en CIFA, een FATCA-informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij vernomen dat de wetgever voornemens is om de Verordening persoonsgegevens te wijzigen. De wetgever is voornemens om een paragraaf toe te voegen aan artikel 51 van de Verordening persoonsgegevens. In deze paragraaf wordt het mogelijk gemaakt om te voldoen aan artikel 51 op basis van een internationale overeenkomst. Als de bestaande wetten worden aangepast, is er niet langer een juridische basis voor financiële instellingen om niet te voldoen aan de verplichtingen van de FATCA en IGA. Opgemerkt moet worden dat de overige verplichtingen van de Verordening persoonsgegevens nog steeds van toepassing zijn. Dit betekent onder andere dat de partij die de persoonsgegevens zal verstrekken aan de IRS, de betrokkene dient te informeren.

Wij zijn financiële instellingen graag van dienst bij het op zodanige wijze inrichten van hun procedures dat zij voldoen aan zowel de Verordening persoonsgegevens als de FATCA en IGA. In het tweede deel van dit artikel zal praktische informatie met betrekking tot de verplichtingen van de FATCA en IGA worden besproken.

Van dit artikel is ook een printbare versie beschikbaar.

* In dit artikel staan wij alleen uitgebreid stil bij de Landsverordening persoonsgegevens. Andere wetgeving, zoals de Landsverordening internationale bijstand belastingheffing (die met ingang van augustus 2015 in werking zal treden), wordt niet in aanmerking genomen in dit artikel.
** Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
*** Het is ook mogelijk om af te wijken van dit verbod met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens aan het buitenland, wanneer (iv) de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een in het belang van de betrokkene tussen de verantwoordelijke en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst, (v) de doorgifte noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang of voor de vaststelling, de uitvoering of de verdediging in rechte van enig recht, (vi) de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene; of (vii) de doorgifte geschiedt vanuit een register dat bij wettelijk voorschrift is ingesteld en dat door een ieder dan wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd, voor zover in het betrokken geval is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor raadpleging.
**** De andere gronden voor afwijking zijn hier niet van toepassing.