Loonsubsidie voor werkgevers op Curacao

Nieuws

18 april 2020

Op grond van de vandaag afgekondigde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komen werkgevers uit bepaalde sectoren, zoals onder meer hotels, restaurants, cafés, transport, non-food detailhandel, bouwnijverheid en opslag in aanmerking voor compensatie. Het betreft hier een compensatie van een percentage van de loonkosten met betrekking tot de maand april 2020, indien zij een omzetderving van ten minste 25% hebben als gevolg van de corona crisis.

De tegemoetkoming onder de NOW-maatregel betreft het salaris van zowel werknemers als statutair directeurs die op 28 februari 2020 in dienst waren en is maximaal 80% en minimaal 20% van de (gemaximeerde) loonsom naar rato van de omzetderving. Het exacte percentage van de tegemoetkoming is afhankelijk van het percentage van de omzetderving die de werkgever verwacht. De tegemoetkoming is verder gelijk aan een percentage van het SVB-loon per werknemer op 28 februari 2020, tot aan het maximum SVB-dagloon (ANG 5.781,- per maand).

Voorwaarde is echter wel dat de arbeidsovereenkomsten van de werknemers niet beëindigd worden en dat de werknemers hun loon doorbetaald krijgen. De noodmaatregel betreft een compensatieregeling en treedt derhalve niet in de rechten en verplichtingen van werknemers en werkgevers op grond van het Burgerlijk Wetboek van Curacao en andere (specifieke) regels omtrent de beëindiging van arbeidsovereenkomsten.

Aanvragen voor een tegemoetkoming onder de NOW-maatregel kunnen tot en met 22 april 2020 worden ingediend. Daarna worden er geen aanvragen meer geaccepteerd. Vanaf vandaag, 18 april 2020, kunnen bedrijven die aanspraak maken op de financiële tegemoetkoming compensatie aanvragen. Om een aanvraag te doen verwijzen wij u door naar de website van de overheid Curacao.

Wil u meer informatie over dit onderwerp, of hulp met het indienen van de juiste aanvraag, neem dan contact op met Daniella Engelhardt of stuur een mail naar coronahelpdesk@ekvandoorne.com.