Canbi

Blog

24 januari 2018

Een Anbi is een algemeen nut beogende instelling. Anbi is een Nederlands begrip. In de Dutch Caribbean kennen we dat niet. Dat is jammer. Een Anbi geniet in Nederland verschillende, heel plezierige fiscale voordelen en vrijstellingen.

Meestal is een Anbi een stichting. Daar zit de kern van het idee. Lang geleden was een stichting bedoeld om geld af te zonderen voor een goed doel. Dat kon bijvoorbeeld zijn een bejaardeninrichting, een ziekenhuis of een blindeninstituut. Vanwege het goede doel en het ontbreken van winstbejag waren allerlei belastingvrijstellingen van toepassing, met name van winstbelasting. Dat is logisch, want een stichting is er niet op gericht om winst te maken. Tegenwoordig is dat anders. Een stichting is een rechtspersoon, die ook in het kader van het uitoefenen van een bedrijf kan worden gebruikt. In zo’n geval betaalt de stichting wel degelijk belasting, óók winstbelasting.

Om meer duidelijkheid te creëren wanneer een stichting uitsluitend werkt in het kader van een goed doel, heeft de Nederlandse wetgever de Anbi-status bedacht. Als een organisatie, in welke rechtsvorm dan ook, voldoet aan een aantal eisen, dan kan deze organisatie de Anbi-status krijgen. Dat is heel aantrekkelijk. Een als Anbi erkende organisatie betaalt niet alleen geen winstbelasting, maar kan ook belastingvrij giften en erfenissen ontvangen en kan belastingvrij giften doen. Een Anbi kan personeel in dienst nemen en daarbij onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van het betalen van de normale werkgeverslasten. Kortom, elke organisatie zou wel een Anbi willen zijn. Maar wat zijn de eisen? Onder andere de volgende.

Op de eerste plaats moet de Anbi aannemelijk maken dat er geen winstoogmerk is en dat minimaal 90% van zijn werkzaamheden inderdaad in het algemeen belang zijn. Op de tweede plaats mogen de bestuurders en toezichthouders slechts een beperkte beloning genieten. Op de derde plaats moet er een actueel beleidsplan zijn, en een behoorlijke administratie en moeten beiden openbaar worden gemaakt (op een website).

Dit is een slimme zet van de Nederlandse wetgever. Immers, door aanzienlijke fiscale voordelen in het vooruitzicht te stellen, wordt iedere organisatie die zich tot die voordelen aangetrokken voelt, door de daaraan verbonden voorwaarden gedwongen om zijn governance goed in te richten. Een Anbi moet de financiën op orde hebben, moet openbaar verantwoording afleggen over de besteding van de gelden, over een goede bestuursstructuur beschikken enzovoort. De kwaliteit van organisatie en bestuur van deze entiteiten verbetert daardoor aanzienlijk. En dat is ook goed voor de realisatie van de mooie doelen die zij nastreven.

Er is nog een voordeel. Veel organisaties ten algemene nutte ontvangen subsidies en bijdragen van de overheid. Dat is belastinggeld opgebracht door u en door mij. Door de eisen die het verkrijgen van de Anbi-status met zich meebrengt, is de kans dat die subsidies op de juiste manier worden aangewend veel groter. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van.

“Wij zouden dat hier met onze overheidsgelieerde stichtingen ook kunnen doen: de regulering van fiscale voordelen en nadelen afhankelijk maken van een goede interne governance.”

Een laatste interessant aspect van de Anbi vind ik de positieve manier waarop good governance wordt afgedwongen. Eigenlijk doet de staat ‘an offer you cannot refuse’. Dat is veel nuttiger dan wetgeving maken en proberen die door middel van sancties af te dwingen. Wij zouden dat hier met onze overheidsgelieerde stichtingen ook kunnen doen: de regulering van fiscale voordelen en nadelen afhankelijk maken van een goede interne governance. Ook de governance van particuliere stichtingen in welzijn en zorg zou op deze manier belangrijk verbeterd kunnen worden. Door de aftrekbaarheid van donaties bij de donor te beperken als ze niet aan een Anbi doneren, worden de ontvangende instellingen gedwongen hun governance te verbeteren. Kortom, laten we in de Dutch Caribbean de Canbi, Banbi, Xanbi en Anbi introduceren.

Deze blogpost is ook in het Papiaments beschikbaar. Klik hier om een pdf te downloaden.

Heeft u zelf een vraag over corporate governance? Mail deze dan naar governance@ekvandoorne.com en wie weet wordt uw vraag in de volgende column behandeld.