Algemene voorwaarden

  1. VanEps Kunneman VanDoorne is een handelsnaam van de gelijknamige openbare vennootschap ingeschreven in het handelsregister te Curaçao en de gelijknamige maatschap ingeschreven in het handelsregister te Aruba. De eerstgenoemde is in deze algemene voorwaarden bedoeld, tenzij de opdracht, alle omstandigheden in aanmerking genomen, nauwer verbonden is met de Arubaanse maatschap. In dat geval is de laatste bedoeld.
  1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VanEps Kunneman VanDoorne, die daarvoor bij uitsluiting verantwoordelijk is. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het toepasselijke Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  1. Bij het inschakelen van derden zal VanEps Kunneman VanDoorne voor zover mogelijk vooraf overleggen met de cliënt en in ieder geval de nodige zorgvuldigheid bij de selectie in acht nemen. VanEps Kunneman VanDoorne is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. VanEps Kunneman VanDoorne is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
  1. Iedere aansprakelijkheid van VanEps Kunneman VanDoorne is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van VanEps Kunneman VanDoorne komt.
  1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van VanEps Kunneman VanDoorne, vrijwaart de cliënt VanEps Kunneman VanDoorne tegen alle aanspraken – de door VanEps Kunneman VanDoorne in verband daarmee te maken werkelijke kosten inbegrepen – van derden, die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met de door VanEps Kunneman VanDoorne voor cliënt verrichte werkzaamheden.
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt het door de cliënt verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze door VanEps Kunneman VanDoorne periodiek worden vastgesteld. In geval van noodzakelijke werkzaamheden in de avonduren en/of het weekend, kunnen deze uurtarieven tot maximaal het dubbele worden verhoogd. Voorschotten die door VanEps Kunneman VanDoorne ten behoeve van de cliënt worden betaald, worden separaat in rekening gebracht. Voor vaste kantoorkosten (zoals porti, (lokale) telefoon, fax en fotokopieën) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief belastingen zoals belastingen toegevoegde waarde, omzetbelasting of bestedingsbelasting.
  1. VanEps Kunneman VanDoorne declareert voor zover mogelijk maandelijks niettegenstaande dat op elk ander moment facturen kunnen worden gestuurd. Door VanEps Kunneman VanDoorne aan de cliënt verzonden declaraties dienen binnen veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, te worden voldaan. Bewijs van verzending van een factuur per post, koerier, fax, e-mail of anderszins volgens de administratie van VanEps Kunneman VanDoorne strekt tussen partijen tot het weerlegbaar vermoeden van ontvangst en kennisname van de declaratie op dezelfde dag, bij verzending per e-mail of per fax, en van ontvangst en kennisname uiterlijk binnen een week na verzending op andere wijze. Wanneer de cliënt niet binnen vier weken nadat hij geacht kan worden van de factuur kennis te hebben genomeneventuele reclames aan VanEps Kunneman VanDoorne heeft kenbaar gemaakt, wordt hij geacht zich met de declaratie te verenigen en vervalt het recht nog bezwaren van welke aard ook tegen de factuur aan te voeren. Bij gebreke van tijdige betaling door ontvangst van het gehele factuurbedrag op een door haar opgegeven bankrekening zal door VanEps Kunneman VanDoorne de wettelijke rente of, indien dat hoger is, een samengesteld rentepercentage van 12% per jaar over het openstaande saldo in rekening worden gebracht en is zij gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. VanEps Kunneman VanDoorne is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden. Bovendien is VanEps Kunneman VanDoorne gerechtigd de werkelijke incassokosten in rekening te brengen. Interne incassokosten worden daarbij per uur berekend ter hoogte van het gemiddelde uurtarief dat in de te incasseren declaratie(s) in rekening is gebracht, ongeacht de senioriteit of functie van de betrokken medewerker. Kosten van derden worden volledig doorberekend. De in deze voorwaarden bedongen rente en incassokosten worden geacht deel uit te maken van het salaris ter zake van verrichte en/of nog te verrichten werkzaamheden. De tussen VanEps Kunneman VanDoorne en de cliënt tot stand gekomen overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is ter zake van de toepasselijke tarieven, rente en incassokosten derhalve mede een overeenkomst ter vaststelling van het salaris van de advocaat, één en ander als bedoeld in artikel 32 Advocatenlandsverordening 1959 en in eventuele opvolgende regelgeving. In dat artikel is bepaald dat een advocaat bevoegd is dergelijke overeenkomsten te sluiten. VanEps Kunneman VanDoorne is gerechtigd gelden ten behoeve van de cliënt ontvangen door haar of de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne (te incasseren en) te verrekenen met het door cliënt verschuldigde honorarium, verschotten en openstaande declaraties.
  1. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van VanEps Kunneman VanDoorne, de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al diegenen die voor de openbare vennootschap werkzaam zijn of waren.
  1. De rechtsverhouding tussen VanEps Kunneman VanDoorne en de cliënt is onderworpen aan het recht van de woonplaats van de cliënt, als deze is op Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius of Saba. In alle andere gevallen, waaronder het geval dat VanEps Kunneman VanDoorne in een zaak optreedt voor meerdere cliënten met verschillende woonplaatsen in de hiervoor bedoelde zin, is het recht van Curaçao van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Curaçao of, in afwijking daarvan, uitsluitend ter keuze van VanEps Kunneman VanDoorne, de bevoegde rechter te Aruba of van de woonplaats van de cliënt.
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van verschillen in (de interpretatie van) de tekst prevaleert de Nederlandse tekst.