VanEps Kunneman VanDoorne Lawyers

Als toonaangevend advocatenkantoor in het Nederlands Caribisch Gebied zijn ons kantoor en zijn  individuele advocaten regelmatig in het nieuws. Wij verschijnen in de regionale evenals de internationale pers. Wij gebruiken dit deel van onze website om niet-juridisch nieuws te publiceren, bijvoorbeeld onze persberichten kunt u hier aantreffen.

Voor juridisch nieuws kunt u onze afdeling Publicaties op deze website bezoeken.

Publicaties

Op grond van de Wet Personen van Surinaamse Afkomst mogen personen die niet de Surinaamse nationaliteit bezitten, maar wel zijn geboren in Suriname of ten minste één (groot)ouder hebben die daar is geboren, tot maximaal één jaar na aankomst, wonen en werken in Suriname zonder in het bezit te zijn van een werk- en/ of verblijfsvergunning. Deze personen kunnen een zogeheten PSA-status aanvragen, op grond waarvan zij bepaalde rechten verwerven en worden vrijgesteld van de hiervoor bedoelde vergunningsverplichtingen.
Lees meer...
 
Sinds 2015 zijn de toelatingseisen tot de Nederlandse Cariben (Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES) voor Amerikaanse burgers gelijkgesteld aan die voor burgers van Europees Nederland. Hoewel dit sinds 1 januari 2015 geldt, hebben de eilanden op andere tijdstippen uitvoering gegeven aan dit beleid, dat voortvloeit uit een vonnis van 15 december 2014 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba.
Lees meer...
 
Binnen een vennootschap kunnen uiteenlopende conflicten ontstaan. Het kan hierbij gaan om conflicten tussen de aandeelhouders, op het bestuursniveau of tussen de leden van de raad van commissarissen. Soms leiden deze conflicten tot een situatie waarin het onmogelijk wordt om besluiten te nemen en een gezonde bedrijfsvoering te waarborgen. De wet biedt gelukkig een oplossing om misstanden binnen de vennootschap te herstellen, de zogeheten enquêteprocedure: een onderzoek naar de gang van zaken en het beleid van de vennootschap.
Lees meer...
 
In de eerste week van januari werd bekend dat de delegaties van de Caribische landen van het Koninkrijk het op de vooravond van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) eens waren geworden over de inhoud van de geschillenregeling voor het Koninkrijk. Met trots werd een voorstel aangekondigd dat werd aangeboden aan de Nederlandse delegatie. In diverse media werd gesproken van een historisch moment; niet eerder zou het zijn voorgekomen dat er gezamenlijk vanuit de parlementen van de Caribische landen van het Koninkrijk een initiatiefvoorstel van rijkswet is ingediend. Staatsrechtelijk kan dat namelijk helemaal niet, maar de gedachte van een initiatief vanuit de Caribische parlementen geeft hoop en moed. De Nederlandse delegatie van het IPKO ondersteunt het Caribische initiatief echter niet. Volgens de Nederlandse delegatieleider Jeroen Recourt is het voorstel prematuur en zijn de regeringen aan zet. Wat is de achtergrond, geschiedenis en context van deze geschillenregeling? En wat betekenen de laatste ontwikkelingen voor de verhoudingen in het Koninkrijk?
Lees meer...
 
Van de hand van advocaat Roderik van Hees verscheen onlangs een noot bij de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake Holterman Ferho c.s./Spies von Büllesheim. In deze noot gaat Roderik  in op de vraag welke rechter internationale rechtsmacht heeft in zaken over de aansprakelijkheid van bestuurders (van een Nederlandse rechtspersoon) die in het buitenland wonen. De uitspraak is in het bijzonder van belang voor de vraag of een bestuurder, die zijn bestuurstaak (heeft) verricht op basis van een arbeidsovereenkomst (in plaats van bijvoorbeeld een managementovereenkomst), een beroep kan doen op de beschermingsbepalingen in de EEX-Verordening voor werknemers. Roderik gaat in de noot dieper in op dit vraagstuk, en behandelt enkele nog openstaande vragen.
Lees meer...
 
Op 5 november 2015 ging eindelijk het nieuwe en langverwachte Bureau voor Intellectueel Eigendom St. Maarten (“BIP SXM”) open. Volgend op nieuwe wetgeving ging een maand eerder al het BIP SXM online van start. Het werd daarmee het officiële bureau dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de Merkenlandsverordening en voor informatieverstrekking over intellectueel eigendom aan het publiek.
Lees meer...
 
Op 6 oktober 2015 heeft het Europees Hof van Justitie (het HvJ EG) een richtinggevend vonnis gewezen in de zaak Schrems tegen de Commissaris voor Gegevensbescherming. Het Schrems-vonnis heeft schokgolven teweeggebracht in de gehele Europese Unie en de Verenigde Staten, maar kan ook relevant worden voor de Nederlandse Cariben.
Lees meer...
 
In een zaak in Sint Maarten van december 2014 heeft het Hof van Justitie het recht van Noord-Amerikaanse burgers om te wonen en werken op het eiland Sint Maarten bevestigd onder dezelfde vereisten als die voor burgers van Europees Nederland.
Lees meer...
 
Een conservatoir beslag, zijnde een beslag alvorens een executoriale titel, zoals een vonnis, wordt verkregen, kan worden uitgevoerd na verlof van het plaatselijk gerecht. Om verlof te verkrijgen voor het leggen van beslag op een schip, dient namens de eisende partij een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij het gerecht, waarin alle relevante informatie met betrekking tot de vordering staat vermeld. Op het moment dat een verzoek tot beslag wordt ingediend, is de eisende partij uitsluitend verplicht zijn vordering schriftelijk aan te voeren. Het wordt echter aangeraden om documenten of ander bewijsmateriaal ter staving van de vordering te overleggen. Verder is een eisende partij niet verplicht om aan te tonen dat de scheepseigenaar een twijfelachtige solvabiliteit heeft. Het is gebruikelijk om verlof aan te vragen om beslag te leggen op het schip voor de hoofdsom vermeerderd met 30%, teneinde eventuele over de vordering verschuldigde rente en de kosten en uitgaven van de procedure veilig te stellen.
Lees meer...
 
De Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken, wordt uitgebreid naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit zijn de betrokken partijen op 14 juli 2015 in Paramaribo overeengekomen. De overeenkomst geldt niet voor de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 6
Buy LasixFlorida Payday Loans can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application.