VanEps Kunneman VanDoorne Lawyers

Als toonaangevend advocatenkantoor in het Nederlands Caribisch Gebied zijn ons kantoor en zijn  individuele advocaten regelmatig in het nieuws. Wij verschijnen in de regionale evenals de internationale pers. Wij gebruiken dit deel van onze website om niet-juridisch nieuws te publiceren, bijvoorbeeld onze persberichten kunt u hier aantreffen.

Voor juridisch nieuws kunt u onze afdeling Publicaties bezoeken.

Publicaties

De regel ‘distributie is attributie’ werd eind 1915 voor het eerst door de Hoge Raad geproclameerd en vierde onlangs dus zijn honderdste verjaardag. Deze regel houdt in dat als de wet een grondslag biedt voor de relatieve bevoegdheid (distributie) van het Gerecht in Eerste Aanleg, de rechter daarmee ook internationaal (en interregionaal) bevoegd is (attributie). Ter ere van het jubileum besprak advocaat Rogier van den Heuvel onlangs in het Caribisch Juristenblad welke beperkingen deze vuistregel inmiddels heeft en hoe daarmee kan worden omgegaan.
Lees meer...
 
As the largest firm in the Dutch Caribbean region, we think it’s important to be involved in the communities of the different islands on which we operate.” Dat is ons antwoord op de vraag “Why pro bono?”. Deze vraag werd ons gesteld omdat we lid zijn van het wereldwijde netwerk van advocatenkantoren Lex Mundi. Juist omdat ons kantoor diepgeworteld is in de relatief kleine samenlevingen van de verschillende eilanden waar we zijn gevestigd, vinden we het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van die samenlevingen.
Lees meer...
 
VanEps Kunneman VanDoorne is sinds 2013 actief betrokken bij de invoering van de Wet elektriciteit en drinkwater BES. In augustus 2013 diende advocaat Tom Peeters een consultatiereactie in, waarin hij een aantal knelpunten signaleerde met betrekking tot de invoering van deze regelgeving op de BES-eilanden. De wetgever heeft de meeste suggesties overgenomen en op 22 april 2016 is de wet aangenomen en in het Staatsblad gepubliceerd. De verwachte datum van inwerkingtreding is 1 juli 2016.
Lees meer...
 
De nieuwe Wet elektriciteit en drinkwater BES zal naar verwachting op 1 juli 2016 in werking treden. Om iedereen op Bonaire de kans te geven zich te laten informeren over de inhoud en de mogelijke gevolgen van de we voor het bedrijfsleven, organiseerde VanEps Kunneman VanDoorne op onze vestiging in Bonaire op 31 mei 2016 een ontbijtseminar.
Lees meer...
 
Op grond van de Wet Personen van Surinaamse Afkomst mogen personen die niet de Surinaamse nationaliteit bezitten, maar wel zijn geboren in Suriname of ten minste één (groot)ouder hebben die daar is geboren, tot maximaal één jaar na aankomst, wonen en werken in Suriname zonder in het bezit te zijn van een werk- en/ of verblijfsvergunning. Deze personen kunnen een zogeheten PSA-status aanvragen, op grond waarvan zij bepaalde rechten verwerven en worden vrijgesteld van de hiervoor bedoelde vergunningsverplichtingen.
Lees meer...
 
Sinds 2015 zijn de toelatingseisen tot de Nederlandse Cariben (Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES) voor Amerikaanse burgers gelijkgesteld aan die voor burgers van Europees Nederland. Hoewel dit sinds 1 januari 2015 geldt, hebben de eilanden op andere tijdstippen uitvoering gegeven aan dit beleid, dat voortvloeit uit een vonnis van 15 december 2014 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba.
Lees meer...
 
Binnen een vennootschap kunnen uiteenlopende conflicten ontstaan. Het kan hierbij gaan om conflicten tussen de aandeelhouders, op het bestuursniveau of tussen de leden van de raad van commissarissen. Soms leiden deze conflicten tot een situatie waarin het onmogelijk wordt om besluiten te nemen en een gezonde bedrijfsvoering te waarborgen. De wet biedt gelukkig een oplossing om misstanden binnen de vennootschap te herstellen, de zogeheten enquêteprocedure: een onderzoek naar de gang van zaken en het beleid van de vennootschap.
Lees meer...
 
In de eerste week van januari werd bekend dat de delegaties van de Caribische landen van het Koninkrijk het op de vooravond van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) eens waren geworden over de inhoud van de geschillenregeling voor het Koninkrijk. Met trots werd een voorstel aangekondigd dat werd aangeboden aan de Nederlandse delegatie. In diverse media werd gesproken van een historisch moment; niet eerder zou het zijn voorgekomen dat er gezamenlijk vanuit de parlementen van de Caribische landen van het Koninkrijk een initiatiefvoorstel van rijkswet is ingediend. Staatsrechtelijk kan dat namelijk helemaal niet, maar de gedachte van een initiatief vanuit de Caribische parlementen geeft hoop en moed. De Nederlandse delegatie van het IPKO ondersteunt het Caribische initiatief echter niet. Volgens de Nederlandse delegatieleider Jeroen Recourt is het voorstel prematuur en zijn de regeringen aan zet. Wat is de achtergrond, geschiedenis en context van deze geschillenregeling? En wat betekenen de laatste ontwikkelingen voor de verhoudingen in het Koninkrijk?
Lees meer...
 
Van de hand van advocaat Roderik van Hees verscheen onlangs een noot bij de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake Holterman Ferho c.s./Spies von Büllesheim. In deze noot gaat Roderik  in op de vraag welke rechter internationale rechtsmacht heeft in zaken over de aansprakelijkheid van bestuurders (van een Nederlandse rechtspersoon) die in het buitenland wonen. De uitspraak is in het bijzonder van belang voor de vraag of een bestuurder, die zijn bestuurstaak (heeft) verricht op basis van een arbeidsovereenkomst (in plaats van bijvoorbeeld een managementovereenkomst), een beroep kan doen op de beschermingsbepalingen in de EEX-Verordening voor werknemers. Roderik gaat in de noot dieper in op dit vraagstuk, en behandelt enkele nog openstaande vragen.
Lees meer...
 
Op 5 november 2015 ging eindelijk het nieuwe en langverwachte Bureau voor Intellectueel Eigendom St. Maarten (“BIP SXM”) open. Volgend op nieuwe wetgeving ging een maand eerder al het BIP SXM online van start. Het werd daarmee het officiële bureau dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de Merkenlandsverordening en voor informatieverstrekking over intellectueel eigendom aan het publiek.
Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 7
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.