VanEps Kunneman VanDoorne Lawyers

VanEps Kunneman VanDoorne is uw ideale bondgenoot in de regio dankzij meer dan 75 jaar ervaring, een hoog kennisniveau en een combinatie van internationale en lokale expertise. De deskundigheid van onze advocaten bestrijkt vele sectoren en rechtsgebieden.

Onze kantoren vindt u op Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Maarten en in Amsterdam.

Algemene voorwaarden

 1. VanEps Kunneman VanDoorne is een maatschap van naamloze en besloten vennootschappen (“praktijkvennootschappen”) en natuurlijke personen. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap VanEps Kunneman VanDoorne.

3. Bij het inschakelen van derden zal VanEps Kunneman VanDoorne voor zover mogelijk vooraf overleggen met de cliënt en in ieder geval de nodige zorgvuldigheid bij de selectie in acht nemen. VanEps Kunneman VanDoorne is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. VanEps Kunneman VanDoorne is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

4. Iedere aansprakelijkheid van VanEps Kunneman VanDoorne is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijk-heidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van VanEps Kunneman VanDoorne komt.

5. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van VanEps Kunneman VanDoorne, vrijwaart de cliënt VanEps Kunneman VanDoorne tegen alle aanspraken – de door VanEps Kunneman VanDoorne in verband daarmee te maken kosten inbegrepen – van derden, die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met de door VanEps Kunneman VanDoorne voor cliënt verrichte werkzaamheden.

6. Tenzij anders overeengekomen wordt het door de cliënt verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door VanEps Kunneman VanDoorne worden vastgesteld. In geval van noodzakelijke werkzaamheden in de avonduren en/of het weekend, kunnen deze uurtarieven tot maximaal het dubbele worden verhoogd. Verschotten die door VanEps Kunneman VanDoorne ten behoeve van de cliënt worden betaald, worden separaat in rekening gebracht. Voor vaste kantoorkosten (zoals porti, (lokale) telefoon, fax en fotokopieën) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief OB.

7. Door VanEps Kunneman VanDoorne aan de cliënt verzonden declaraties dienen binnen veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, te worden voldaan. Wanneer de cliënt niet binnen vier weken nadat hij geacht kan worden van de factuur kennis te hebben genomen eventuele reclames aan VanEps Kunneman VanDoorne heeft kenbaar gemaakt, wordt hij geacht zich met de declaratie te verenigen. Bij gebreke van tijdige betaling zal VanEps Kunneman VanDoorne een rentepercentage van 8% danwel de wettelijke rente over het openstaande saldo in rekening worden gebracht en is zij gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande declaratie is voldaan. VanEps Kunneman VanDoorne is gerechtigd gelden door haar ontvangen ten behoeve van de cliënt te verrekenen met het door cliënt verschuldigde honorarium, verschotten en openstaande declaraties.

8. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van VanEps Kunneman VanDoorne , de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al diegenen die voor de maatschap werkzaam zijn of waren.

9. De rechtsverhouding tussen VanEps Kunneman VanDoorne en de cliënt is onderworpen aan het recht dat van toepassing is ter plaatse van de vestiging van VanEps Kunneman VanDoorne die de opdracht heeft aanvaard (Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten). Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van VanEps Kunneman VanDoorne die de opdracht heeft aanvaard.

10. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van verschillen in (de interpretatie van) de tekst prevaleert de Nederlandse tekst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffies van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, Curaçao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire.


There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Canadian Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.